ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย เพิ่มเติม

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน บันทึกข้อมูลในส่วนของทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New Acis) ดังนี้

  1. เลือกเมนู ทุนการศึกษา หัวข้อ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  2. เลือกหัวข้อย่อย ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
  3. บันทึกข้อมูลส่วนตัวตามหัวข้อที่กำหนด (หากยังไม่สามารถรับสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่มาพร้อมกับบัตรนักศึกษาได้ สามารถใส่เลขบัญชีแทนได้ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารออมสิน)
  4. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้กดบันทึก
  5. ไม่ต้องพิมพ์เอกสารและนำส่งเอกสาร

ขอให้บันทึกข้อมูลก่อนลงทะเบียน และเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร 02-470-8097 ก่อนลงทะเบียน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปกดอนุมัติทุนให้นักศึกษาในระบบให้เสร็จสิ้นก่อน หากนักศึกษาไม่บันทึกข้อมูล ระบบจะไม่สามารถล็อคการจ่ายค่าเทอมให้ได้ นักศึกษาต้องจ่ายค่าเทอมด้วยตนเองแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาให้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือฯ เพื่อเบิก-จ่ายภายหลัง

เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับทุนควรบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย อนึ่งทางกลุ่มงานช่วยเหลือจะแจ้งรายละเอียดการลงนามสัญญาให้ทราบทางอีเมลอีกครั้ง