ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามกำหนดการลงนามสัญญาผู้รับทุน โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอีเมล์ของนักศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1