ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิชิน โสภณพนิช มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
 5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

**สามารถเข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมตามที่กำหนดได้ มิฉะนั้นจะขอพิจารณาระงับทุนการศึกษา**

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2564

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์    ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์สัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสารทั้งหมด **การลงนามเอกสารสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้**
 3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarship2564

**ผู้สมัครจะต้องล็อกอินด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าใช้งาน**

 1. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติจากเอกสารการสมัคร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะติดต่อขอสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคลอีกครั้ง
 2. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาส่งให้มูลนิธิฯเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 1. แบบคำขอทุนการศึกษา ที่บันทึกและพิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)

**หากข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษา ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนด้วย**

 1. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุนการศึกษา
 2. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา
 3. เอกสารแสดงรายได้ผู้ปกครอง (ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารที่สามารถแสดงให้เห็นถึงรายได้ของผู้ปกครอง)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
 7. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา
 8. เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)

ประกาศเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปี 2564