ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 นั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา แนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่เข้าสัมภาษณ์ตามวัน และเวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาให้ได้รับทุน