ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายใหม่ รายเก่าที่เป็นนักศึกษาใหม่ หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/สถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประเภทรายใหม่ รายเก่าที่เป็นนักศึกษาใหม่ หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/สถานศึกษา ปี2565 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2565 นอกจากยื่นเอกสารกู้ยืมผ่านระบบ DSL แล้ว ต้องยื่นเอกสารรับรองจิตอาสาผ่านมหาวิทยาลัย โดยยื่นไฟล์เอกสารส่งที่ https://kmutt.me/Kmutt.DSL.New
กรณี หลักสูตรสาขาวิชา ที่ยังไม่ขึ้นให้เลือกในระบบ DSL ขอให้รอกองทุนฯปรับปรุงหลักสูตรขึ้นระบบ โดยให้ตรวจสอบในระบบด้วยตัวเองเป็นระยะๆ
ติดต่อสอบถาม คุณจารุวรรณ, คุณปิยชาติ โทรศัพท์ 02-4708098
หรือทางเพจ https://www.facebook.com/groups/kmuttloan