ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอนุมัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2) ดังนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต” ประเภททุนสนับสนุนวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต” ประเภททุนสนับสนุนหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์