ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  ปีการศึกษา 2565

ตามที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา แจ้งกำหนดการส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment) กรณีที่หลักสูตรยังไม่ได้เสนอชื่อทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น หลักสูตรละ 1 คน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่คณะ และภาควิชา นั้น

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  ปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน บันทึกข้อมูลในส่วนของทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New Acis) ดังนี้

  1. เลือกเมนู ทุนการศึกษา หัวข้อ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  2. เลือกหัวข้อย่อย ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี
  3. บันทึกข้อมูลส่วนตัวตามหัวข้อที่กำหนด (หากยังไม่สามารถรับสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่มาพร้อมกับบัตรนักศึกษาได้ สามารถใส่เลขบัญชีแทนได้ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารออมสิน)
  4. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้กดบันทึก
  5. ไม่ต้องพิมพ์เอกสารและนำส่งเอกสาร

ขอให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปกดอนุมัติทุนให้นักศึกษาในระบบให้เสร็จสิ้น

เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับทุนควรบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด อนึ่งทางกลุ่มงานช่วยเหลือจะแจ้งรายละเอียดการลงนามสัญญาให้ทราบทางอีเมลอีกครั้ง ติดตามกำหนดการลงนามสัญญาผู้รับทุน ภายในเดือนกรกฎาคม 2565