การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนตามการลงทะเบียนจริง (ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุและค่าปรับ) อัตราค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุนเป็นไปตามสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. ศึกษาในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่เคยย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง
  3. ศึกษาอยู่ในหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงฯกำหนด และต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจากกระทรวงฯ
  4. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาฯ และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งแบบแสดงความจำนงขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนที่ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนฉบับจริง) ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคาร S2 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนส่งให้แก่กระทรวงฯ  พิจารณาในลำดับต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ2564
  2. แบบแสดงความจำนงขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ1-2564