ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อที่ :ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำส่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (งดรับเอกสารจากบริษัทขนส่งอื่นๆ) นำส่งที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

เอกสารที่ต้องนำส่ง

1. เงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนด้านศิลปวัฒนธรรม

เงื่อนไขการรับทุนด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เงื่อนไขการรับทุนด้านผู้นำ

เงื่อนไขการรับทุนด้านกีฬา

เงื่อนไขการรับทุนด้านวิชาการดีเด่น

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ตามที่นักศึกษาระบุในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New Acis) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผลการศึกษา (สะสมทั้งหมด)ของภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถพิมพ์ได้จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New Acis) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

**หมายเหตุ : สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่ผลการศึกษายังออกไม่ครบถ้วน ยังไม่ต้องนำส่งเอกสารข้อ 1-4 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หากเมื่อผลการศึกษาออกครบถ้วนแล้ว โปรดแจ้งกลุ่มงานช่วยเหลือฯ เพื่อแจ้งวันที่นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสาร ตามข้อ 1-4 อีกครั้ง**

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศุริษา แสงอรุณ 02-470-8097