กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา หน่วยกองทุนกู้ยืม เชิญชวนนักศึกษากู้ยืม ที่ต้องการขอชั่วโมงอาสาทำสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กเล็ก โดยสื่อที่ทำจะต้องเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะที่มีความเหมาะสมในช่วงวัยสำหรับเด็กเล็กในการจดจำของเด็ก การคิดวิเคราะห์ เช่น ประดิษฐ์ของเล่น บัตรคำ เกมจับคู่ ทำหนังสือนิทาน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงจิตอาสาพิจารณาตามชิ้นงาน

ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาส่งมอบมาจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ. และโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา