ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านความสามารถเฉพาะด้าน

ตรวจสอบรายชื่อที่ :ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ด้านความสามารถเฉพาะด้าน ประจำปีการศึกษา 2565

 

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำส่งได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด หรือ ส่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (งดรับเอกสารจากบริษัทขนส่งอื่นๆ) นำส่งที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ระบุบนซองว่าเอกสารทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

เอกสารที่ต้องนำส่ง

  1. เงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาด้านที่นักศึกษาได้รับ เงื่อนไขกีฬา-แสดเหลือง(16สค.64) เงื่อนไขผู้นำ-แสดเหลือง(16 สค.64) เงื่อนไขนวัตกรรม-แสดเหลือง(16 สค.64) เงื่อนไขด้านศิลปวัฒนธรรม-แสดเหลือง(16 สค.64)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ได้ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียก)
  4. ผลการศึกษา (สะสมทั้งหมด) ของภาคการศึกษาที่ 2/2564 สามารถพิมพ์ได้จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New Acis) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน สามารถพิมพ์ได้จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New Acis)

หมายเหตุ

  1. สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่ผลการศึกษายังออกไม่ครบถ้วน ยังไม่ต้องนำส่งเอกสารข้อ 1-5 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 หากเมื่อผลการศึกษาออกครบถ้วนแล้ว โปรดแจ้งกลุ่มงานช่วยเหลือฯ โทร 02-470-8097 เพื่อแจ้งวันที่นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารอีกครั้ง
  2. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านวิชาการดีเด่น จะประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2565