ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพ ด้านวิชาการดีเด่นและด้านความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่น ในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน และเกิดความภาคภูมิใจ

โดยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร และค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.   คุณสมบัติพื้นฐาน

1.1  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 (ในปีการศึกษา 2564)

1.2   มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีใจรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

1.3  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ

1.4  ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนโทษทางวินัยร้ายแรง

1.5  ดำรงตนตามหลักเกียรติยศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.คุณสมบัติด้านกิจกรรม

นักศึกษาต้องมีกิจกรรมและผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือประเทศชาติ ที่แสดงออกถึงความสามารถที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และมีความต่อเนื่อง ในด้านวิชาการดีเด่น ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีหลักฐานแสดงชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่สามารถเผยแพร่ในวงกว้าง โดยแบ่งตามความสามารถ ด้านวิชาการดีเด่น และด้านความสามารถเฉพาะด้าน รายละเอียดตามประกาศแนบ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง 2564

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
– บันทึกข้อมูลการสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) เมนู   “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
– ยื่นเอกสารการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/3wImaLV

ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา สามารถดำเนินการสมัครได้ตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ศึกษารายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขของผู้ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศแนบให้ครบถ้วน

สอบถามเพิ่มเติมที่ sfa@mail.kmutt.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการ 024708097