ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) บันทึกข้อมูลในส่วนของทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New Acis) ดังนี้

  1. เลือกเมนู ทุนการศึกษา หัวข้อ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  2. เลือกหัวข้อย่อย ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
  3. บันทึกข้อมูลส่วนตัวตามหัวข้อที่กำหนด (เนื่องจากสถานการโควิด นักศึกษาอาจจะยังไม่สามารถมารับบัญชีธนาคารกรุงเทพที่จะได้รับพร้อมบัตรนศ.จากทางมหาวิทยาลัยได้ จึงอนุโลมให้ใช้ธนาคารใดก็ได้ยกเว้นธนาคารออมสิน)
  4. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้กดบันทึก
  5. ไม่ต้องพิมพ์เอกสารและนำส่งเอกสาร

 

ขอให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เนื่องจากวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปกดอนุมัติทุนให้นักศึกษาในระบบให้เสร็จสิ้นก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียน หากนักศึกษาไม่บันทึกข้อมูล ระบบจะไม่สามารถล็อคการจ่ายค่าเทอมให้ได้ นักศึกษาต้องจ่ายค่าเทอมด้วยตนเองแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาให้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือฯ เพื่อเบิก-จ่ายภายหลัง

เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับทุนควรบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด อนึ่งทางกลุ่มงานช่วยเหลือจะแจ้งรายละเอียดการลงนามสัญญาให้ทราบทางอีเมลอีกครั้ง ติดตามกำหนดการลงนามสัญญาผู้รับทุน ภายในเดือนมกราคม 2564

 

เอกสารแนบ ประกาศผู้มีสิทธิได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564