ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 1 สำหรับกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ขอให้ติดตามประกาศรายชื่อต่อไป
ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามกำหนดการลงนามสัญญาผู้รับทุน โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอีเมล์ของนักศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต2564