ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2)(ทุนจ้างงานนักศึกษา)

ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 120 ทุน โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ และงานที่มอบหมายต้องเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้านเท่านั้น (Work from Home)
อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 1281/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าว ดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน Applied Learning (2) S-63 DS

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ระบุในประกาศเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาและเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในทุกกรณี)
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ดูแลนักศึกษาอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ เว้นช่วงเวลาพักกลางวัน (12.00 ถึง 13.00 น.)
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ดูแลนักศึกษาต้องทำการอนุมัติเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยบันทึกเวลาเป็นรายวันตามที่กำหนด และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งต้องไม่ซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาการฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งกลุ่มงานช่วยเหลือฯจะอ้างอิงตามตารางเรียน ตารางสอบ และข้อมูลนักศึกษาฝึกงานในระบบสารสนเทศนักศึกษา หากตรวจพบจะถือว่านักศึกษาทุจริต โดยจะดำเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
6. หากผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบละทิ้งงาน หรือปลอมแปลงเอกสาร นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ทำทุน Applied Learning (2) ในภาคการศึกษานั้นและไม่มีสิทธิ์สมัครทุนจ้างงานในภาคการศึกษาต่อไป

การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
สำหรับนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. บันทึกเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยเลือกเมนู“ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ทุนจ้างงาน” และ “บันทึกเวลาปฏิบัติงาน”
2. เลือกเดือนที่ปฏิบัติงาน เลือกช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตามวันเวลาที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษากำหนด ห้ามซ้ำซ้อนกับตารางเรียน ตารางสอบ รวมทั้งต้องไม่ซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาการฝึกงานของนักศึกษา
3. บันทึกเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือนที่ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับทุนไม่ประสงค์บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ไม่ยกเว้นในทุกกรณี
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่บ้านตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งส่งภาพหรือไฟล์สแกนให้ผู้ดูแลนักศึกษาในช่องทางออนไลน์
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ลงเวลาการทำงานและไม่ประสงค์จะขอเบิกเงินทุนการศึกษา

หมายเหตุ : ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานจะปิดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ดูแลนักศึกษา
1. อนุมัติเวลาปฏิบัติงานทุนจ้างงานของนักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยเลือกเมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ”ทุนจ้างงาน” และ “ผู้ดูแลนักศึกษาอนุมัติบันทึกเวลาปฏิบัติงาน”
2. ระบบสารสนเทศนักศึกษาจะแสดงข้อมูลนักศึกษา วันที่ เวลาการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ผู้ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของช่วงเวลาการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งนักศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจะทำการอนุมัติ (ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนทำการอนุมัติ เพื่อป้องกันการทุจริต)
3. หลังจากที่ทำการอนุมัติ ให้ผู้ดูแลพิมพ์เอกสาร โดยเลือกเมนู “รายงานการปฏิบัติงานนักศึกษา ทุนจ้างงาน” และดำเนินการลงชื่อรับรองในเอกสารดังกล่าว
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ให้นักศึกษานำส่งรายงานการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน ที่มีการลงนามของนักศึกษา ผู้ดูแล และหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพ พร้อมรับรองสำเนา ทุกสิ้นเดือนที่มีการปฏิบัติงาน ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ได้รับทุนไม่ประสงค์ขอเบิกเงินทุนการศึกษาในเดือนนั้นๆ ไม่ยกเว้นในทุกกรณี หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินทุนการกศึกษาจะแจ้งเป็นแนวปฏิบัติให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะเป็นผู้ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และสำนักงานคลังจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาเป็นรายเดือน หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการเบิกจ่ายเงินทุน Applied Learning (2) ให้แก่นักศึกษา