ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยการกลับมาระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนดังกล่าว จึงขอประกาศทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุน

ค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาพิเศษตามหลักสูตร หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2564

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์    ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา                       ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” พร้อมบันทึกเลขบัญชีธนาคารโดยใช้บัญชีธนาคารชื่อนักศึกษาเท่านั้น และเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการทุนประจำภาควิชา ลงนามรับรองด้วยวิธีการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ http://bit.ly/sfaS2563  **โดยผู้สมัครจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าใช้งาน**

4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา
5. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

  1. แบบคำขอทุนการศึกษา ที่บันทึกและพิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)
  2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง (ขอความร่วมมือใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพที่เปิดโดยมหาวิทยาลัยเพื่อสะดวกต่อการโอนเงิน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563