ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ผ่านระบบ DSL (Digtal Student Loan Fund System) ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารประกอบการสมัครขอกู้ยืม
1. เอกสารสมัครทุนการศึกษาในระบบ NewAcis (สมัครภายใน 25 มิ.ย.64)
2. เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ. 102) แบบ กยศ.102 แบบสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐเซ็นรับรองเอกสาร
3.เอกสารรับรองการทำจิตอาสาผ่านระบบกิจกรรมจะต้องไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

 

นักศึกษาสามารถศึกษาระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัลได้ที่ https://youtu.be/lRVc9Jljk34