ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท
แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด

ลักษณะการจ้างงาน
สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายต้องเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work from
Home) เท่านั้น โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้ ทั้งนี้ ผู้ดูแลนักศึกษา
จะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า และสามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้รวมทั้งต้องส่ง
รายงานการทำงาน Work from Home ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมเอกสารรายงานการ
ปฏิบัติงานในทุกเดือน

ระยะเวลาการจ้างงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุน AL (2) S-63 DS(1)