ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนหลักสูตร ประจำภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 รอบที่ 2 นั้น

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ขอให้ติดตามรายละเอียดการเซ็นต์สัญญารับทุนการศึกษาทาง e-mail

ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายในเดือน มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-470-8097