#covid19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

2021-06-30T14:15:29+07:0030 มิถุนายน 2021|แท็ก: , , |

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2021-05-06T16:15:49+07:006 มกราคม 2021|แท็ก: , |

จากการที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรง จึงส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดให้นักศึกษาแจ้งความจำนงขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2563 รวมถึงการให้ทุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ไป แล้วนั้น  เพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพของผู้อุปการะ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้มีมติขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2563 ที่เดิมได้กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 31 มกราคม 2564